Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Τύποι, Τηλεομοιοτυπία / FAX