Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Τύποι, Περιφερειακά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών