Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, Universal Postal Frankers LTD