Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, IBM