Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION)