Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Λεξιλόγια, Οργανισμοί, Victor Comptometer Corporation